Algemene voorwaarden PapierenGeluk

Artikel 1 Definities
1.1 Onder PapierenGeluk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, met KVK-nummer 71243682 & BTW nummer NL002285133B10
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via https://www.papierengeluk.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop https://www.papierengeluk.nl.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 PapierenGeluk behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en PapierenGeluk komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van PapierenGeluk gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4 Persoonsgegevens
4. PapierenGeluk is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door PapierenGeluk vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop- Informatie verstrekken over aanbiedingen en acties

Artikel 5 Aanbod
5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door PapierenGeluk met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PapierenGeluk garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal PapierenGeluk passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5. PapierenGeluk kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door PapierenGeluk vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 PapierenGeluk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
• Betaling via iDeal via de door de klant gekozen bank
• Betaling via Bancontact
• Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
-Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna
. Algemene informatie over Klarna vindt u hier: https://www.klarna.com/nl/
. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 7 Verzendkosten
7.17.1 Verzendkosten bestelling per envelop: €2,88. Verzendkosten brievenbuspakket: € 4,10. Pakket verzending binnen NL (met Track&Trace): €6,15
Pakket verzending naar België (met Track&Trace): €9,00

Artikel 8 Levering
8.1 PapierenGeluk levert in Nederland&België en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL.
8.2 Bij ontvangst van betaling versturen wij de bestelling zodra deze gemaakt is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 PapierenGeluk is gerechtigd om de bestelling in gedeeltes te leveren. De extra kosten van nalevering worden door PapierenGeluk bekostigd.
8.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan PapierenGeluk zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Retour
10.1 Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van PapierenGeluk. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 4 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij PapierenGeluk.
10.2 PapierenGeluk behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die op maat gemaakt zijn en/of naar wens van de klant. Deze artikelen worden niet retour genomen en zullen ook niet vergoed worden.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij PapierenGeluk of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Schadevergoeding
13.1 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 PapierenGeluk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel